ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การพัฒนาแผนงาน

 

 

 

แผนงานภาควิชาฟิสิกส์ ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน

 

โครงสร้างการบริหารภาควิชาฟิสิกส์

 

แผนงานปีงบประมาณ 2557

 

 

แผนงานภาควิชาฟิสิกส์ ปีงบประมาณ 2552-2556

 

โครงสร้างการบริหารภาควิชาฟิสิกส์

 

แผนงานปีงบประมาณ 2556

 

แผนงานปีงบประมาณ 2555

 

แผนงานปีงบประมาณ 2554

 

 

 

 

 

แผนงาน/แผนปฏิบัติงาน (หน่วยงานอื่นๆ)

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

      คณะเกษตร

 

      คณะเศรษฐศาสตร์

      คณะบริหารธุรกิจ

 

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

      คณะประมง

 

      คณะสังคมศาสตร์

      คณะมนุษศาสตร์

 

      คณะสัตวแพทยศาสตร์

      คณะวนศาสตร์

 

      คณะอุตสาหกรรมเกษตร

      คณะวิทยาศาสตร์

 

      คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

      คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

      คณะสิ่งแวดล้อม

      คณะศึกษาศาสตร์

      บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแผนงาน

 

    SWOT Analysis

          ความหมาย

                    S    =   Strengths    หมายถึง  การค้นหาจุดแข็ง

 

                    W   =  Weaknesses  หมายถึง  การค้นหาจุดอ่อน

 

                    O    =  Opportunity  หมายถึง  การพิจารณาโอกาสและความเป็นไปได้

 

                    T    =   Threats  หมายถึง  การค้นหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อองค์กร

 

          ในการทำ  SWOT  ให้พิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ซึ่งประกอบด้วย  คน  เงิน  การจัดการ  บริการ  ปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร  เช่น  สังคม  เศรษฐกิจการเมือง  วัฒนธรรม  องค์กรเอกชน  ความจำเป็นทางสุขภาพ

 

          ใครทำ  SWOT ???

                    -  ภายในองค์กร  ได้แก่  ผู้บริหาร  ร่วมกับผู้ปฏิบัติ

                    -  ภายนอกองค์กร ได้แก่  คนนอกองค์กร หรือคนในร่วมกับคนนอกองค์กร

 

          การประเมิน  SWOT  โดย

                    -  เทียบกับเป้าหมาย  :  ตามเป้าหมายหรือนโยบายกำหนด

                    -  เทียบกับอดีต   :  เปรียบเทียบจากอดีตกับปัจจุบัน

                    -  เทียบกับหน่วยงานในท้องถิ่น  : เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น

                    -  เทียบกับต้นแบบ   :  เปรียบเทียบกับต้นแบบที่สัมฤทธิ์ผลแล้ว

         ที่มา : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มหาวิทยาลัยสารคาม

 

      » การวางแผนกลยุทธด้วยวิธี SWOT โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์  (Click)

         ที่มา : http://www.stjohn.ac.th/engineer/information%20technology/file/Download/SA2/Chapter5.pdf

 

 

 

 

      » SWOT Analysis โดยอาจารย์อาทิตย์ วงษ์สง่า  (Click)

         ที่มา : http://somkuansub.files.wordpress.com/2010/12/swot-analysis.pdf