ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การพัฒนานิสิต

 

 

คู่มือนิสิต และจริยธรรมนิสิต

 

      » คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 "โครงการนิสิตยุคใหม่" (Click)

         ที่มา : http://www.registrar.ku.ac.th/studenthandbook56.pdf

 

      » คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 (Click)

         ที่มา : http://www.sa.ku.ac.th/saku_news/booksaku56.pdf

 

      » ประกาศคุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Click)

         ที่มา : http://fscieng.csc.ku.ac.th/~fse2011/images/stories/doc54/ganyabanku.pdf

 

      » พฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ (Click)

         ที่มา : http://philos-reli.hum.ku.ac.th/research/ethic_behavior_of_students.pdf

 

 

 

 

การเขียนโครงการพัฒนานิสิตและการทำโครงการให้สำเร็จโดยใช้หลัก PDCA

 

      » การทำโครงการกิจกรรมนิสิตอย่างมีคุณภาพด้วย TQM (Click)

         โดย ผศ.กนกพจน์ อารีกุล

 

 

 

 

      » ตัวอย่างการเขียนโครงการสำหรับนิสิต : โครงการปฐมนิเทศน์ภาควิชาและสานสัมพันธ์พี่น้อง (Click)

 

 

 

 

 

โครงงานวิชาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์

 

      » รูปแบบเสนอโครงการในรายวิชาปัญหาพิเศษ (01420498) ระดับปริญญาตรี (Click)

 

      » รูปแบบรายงานวิชาปัญหาพิเศษ (01420498) ระดับปริญญาตรี (Click)

 

      » ตัวอย่างสื่อการนำเสนอวิชาปัญหาพิเศษ (01420498) ระดับปริญญาตรี  (Click)

 

 

 

 

      » แบบประเมินผลงานวิชาปัญหาพิเศษ (01420498) ระดับปริญญาตรี (Click)

         สำหรับกรรมการผู้ประเมิน

 

      » แบบประเมินผลงานวิชาปัญหาพิเศษ (01420498) ระดับปริญญาตรี (Click)

         สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ

 

 

 

 

ฐานข้อมูลโครงงานปัญหาพิเศษ ภาควิชาฟิสิกส์

 

» ปีการศึกษา 2556 (Click)

 

» ปีการศึกษา 2555 (Click)