ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การจัดการความรู้

 

 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

 

      » การจัดการความรู้ (KM)

         โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)

 

           การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

          ดังนั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเอง

 

ดูเพิ่มเติม... (Click)

 

 

      » การจัดการความรู้เพื่อความสำเร็จของภาควิชาฟิสิกส์

         โดย ผศ.กนกพจน์ อารีกุล

 

 

(Click)

 

 

 

 

คู่มือการจัดการความรู้

 

      » คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Click)

         โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ

         โดย สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ