ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การเงินและงบประมาณ

 

 

ระบบบัญชีและการเงิน

 

          » ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Click)

             เป็นระบบบัญชีใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนระบบ E-University

 

          » ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Click)

             ที่มา : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          » ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)  (Click)

             ที่มา : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

การดำเนินงานการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ภาควิชาฟิสิกส์

 

       เงินงบประมาณแผ่นดิน

 

          » แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

 

 

 

 

       เงินรายได้

 

          » แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

 

 

 

 

       เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 

          » สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด/ บริษัทจำกัด/ บริษัทมหาชน

 

             1) หนังสือรับรองบริษัทผู้ค้า

 

 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

             2) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

 

 

ที่มา : https://www.thnic.co.th/doc/doc.co/a20.pdf

 

             3) หนังสือมอบอำนาจ + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
                 + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ

 

             4) สำเนาเอกสารหน้า Book Bank ของผู้ค้า

 

             5) อากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท : ราคาสินค้า 10,000 บาท

 

 

 

          » สำหรับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว

 

             1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้า

 

             2) สำเนาเอกสารหน้า Book Bank ของผู้ค้า

 

 

 

 

การดำเนินงานการเบิกค่าสอน/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และค่าคุมสอบ

 

       การเบิกค่าสอน/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

 

          » แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกค่าสอน/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

       ค่าคุมสอบ

 

          » แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกค่าคุมสอบ