ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

บทความเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

          » การประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (Click)

             ที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jutumpor/op06.doc

 

          » การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 (Click)

 

          » การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์  โดย ผศ.กนกพจน์ อารีกุล (Click)

 

          » การปฏิบัติตามนโยบายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  โดย ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ 
(Click)

 

 

 

 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

 

       » คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับคณะวิชา

 

              ปีการศึกษา 2554-2556  (Click)

 

              ปีการศึกษา 2553  (Click)

 

              ปีการศึกษา 2552  (Click)

 

             ที่มา : สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

       » คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 

              ปีการศึกษา 2553  (Click)

 

             ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

 

       » คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

 

              ปีการศึกษา 2554-2558  (Click)

 

             ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

รายงานการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

 

       » ระดับภาควิชา

 

              ปีการศึกษา 2556  (Click)

 

              ปีการศึกษา 2555  (Click)

 

              ปีการศึกษา 2554  (Click)

 

              ปีการศึกษา 2553  (Click)

 

              ปีการศึกษา 2552  (Click)

 

              ปีการศึกษา 2551  (Click)