ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

เกี่ยวกับศูนย์จัดการความรู้

 

 

ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฟิสิกส์

 

     ศูนย์จัดการความรู้ภาควิชาฟิสิกส์  ได้กำหนดประเด็นความรู้ของภาควิชาฟิสิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 8 องค์ประกอบทางการประกันคุณภาพ 8 องค์ประกอบ ที่ได้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฟิสิกส์  ดังนี้