ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

เกี่ยวกับศูนย์จัดการความรู้

 

 

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์

 

     ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานของศาสตร์แขนงต่างๆ บุคลากรของภาควิชาฟิสิกส์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก  องค์ความรู้ของภาควิชาฟิสิกส์มีอยู่หลายด้าน ทั้งที่ผลิตขึ้นจากภาควิชาฟิสิกส์และจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายนอก  การจัดการองค์ความรู้ของภาควิชาฟิสิกส์ให้เป็นระบบ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภายในภาควิชาและผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา

ประธานกรรมการ