ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การจัดการเรียนการสอน

 

 

การพัฒนารายวิชาและการปรับปรุงหลักสูตร

 

      » แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง และโครงการพิเศษ (Click)

         ที่มา : กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

      » คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ฉบับปรับปรุง 2551 (Click)

         ที่มา : กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

      » ตัวอย่างคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (Click)

         ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

      » ตัวอย่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ :
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (มคอ.2 ภาควิชาฟิสิกส์)  
(Click)

 

 

 

 

เทคนิคการตัดเกรด

 

      » การตัดเกรดปัจจุบันมีหลากหลายวิธีโดยทั่วไปจะมี 3 วิธีหลักๆ คือ

 

          (1) การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม เป็นการให้เกรดโดยพิจารณาจากความสามารถของกลุ่ม หรือพิจารณาจากค่ากลางของกลุ่ม ถ้าข้อสอบง่ายหรือกลุ่มมีความสามารถสูงแล้ว ค่ากลางก็สูง ช่วงคะแนนของแต่ละเกรดก็สูงตามไปด้วย เกรดก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ถ้าค่ากลางของกลุ่มต่ำ ค่ากลางก็ต่ำ ช่วงคะแนนของแต่ละเกรดก็จะต่ำตามไปด้วย การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มจึงยืดหยุ่นตามระดับความสามารถของกลุ่มเช่น ค่ากลางอยู่ที่ 60% A อาจจะตัดที่ 81% ขึ้นไปค่ากลางอยู่ที่ 50% A อาจจะตัดที่ 75% หรือต่ำกว่านี้ก็ได้

 

          (2) การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ เป็นการให้เกรดโดยเทียบจากเกณฑ์ (criteria) เป็นหลัก ผู้สอบทำคะแนนถึง เกณฑ์ใดก็จะได้เกรดตามเกณฑ์นั้น เช่น ถ้ากำหนดเกณฑ์ว่า เกรด A จะต้องได้คะแนน 80% ขึ้นไป ผู้ที่สอบได้ คะแนน 80% หรือสูงกว่าจะได้เกรด A ถ้าได้คะแนน 79% หรือต่ำกว่าลงมา ก็จะได้เกรดต่ำกว่า A ไม่ว่าข้อสอบ นั้นจะยากหรือง่าย การให้เกรดจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีการยืดหยุ่นตามระดับความสามารถของกลุ่ม

 

          (3) การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ คือการใช้วิธีผสมผสานของทั้งสองแบบทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่า

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (Click)

                ที่มา : ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ม.มหิดล

 

 

      » การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มโดยวิธี Normalized T-Score ด้วย Microsoft Excel โดย อาจารย์ยุวดี หิรัญ (Click)

 

      » Excel Template สำหรับการกรอกคะแนนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (01420113, 420114, 420115) โดย นายภัทรพงษ์ นิภากุล (Click)

 

      » โปรแกรมการตัดเกรดสำหรับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (01420113, 420114, 420115) โดย นายภัทรพงษ์ นิภากุล (Click)

 

 

 

 

ตัวอย่างเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

      » วิชาฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) I และ II  และวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics) (Click)

         โดย ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา (Youtube)

 

      » วิชา Instrumentation Workshop III : หลักการเขียนแบบด้วยโปรแกรม UG (วิทยา สงวนวรรณ) (Click)

         โดย นายภัทรพงษ์ นิภากุล (Slide)