ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การพัฒนาและบริการวิชาการ

 

 

การทำและเขียนโครงการพัฒนาวิชาการ

 

               »  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   โดย เพชริน สงค์ประเสริฐ (บทความจิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
                   โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,                    ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551)

 

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และครูฝ่ายวิชาการ จำนวน 15 คน 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ผู้บริหารและครูวิชาการ 22 คน 3) การทดลองใช้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง และ 4) การประเมินผลการทดลอง การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสถานศึกษาที่ทำการใช้รูปแบบจำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า...

 

ดูเพิ่มเติม... (Click)

 

ที่มา : http://www.edu.nu.ac.th/research/doc/6%E0%BE%AA%C3%D4%B9%20%CA%A7%A4%EC%
BB%C3%D0%E0%CA%C3%D4%B0.pdf

 

 

 

 

การบริการวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์

 

เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer
รุ่น Spectrum 400 Perkin Elmer

 

 

     FT-IR เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ พิสูจน์ เกี่ยวกับโมเลกุลของสาร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่อยู่ในช่วงอินฟราเรด wave number อยู่ในช่วงประมาณ 12800 ถึง 10 cm-1 แบ่งย่อยได้เป็น 3 ช่วงคือ ช่วง Far IR (200-10 cm-1) Mid IR (4000-200 cm-1) และ Near IR (12800-4000 cm-1)

     ที่มา : http://cste.sut.ac.th/articles/?p=294

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer
รุ่น Spectrum 400 Perkin Elmer (Click)

 

ที่มา : http://www.peritia.pl/pdf/4%20FTIR/BRO%20Spectrum%20400%20Eur.pdf

 

 

 

 

เครื่อง UV-Visible Spectrometer
รุ่น Lambda 650 Perkin Elmer

 

 

     Ultra violet -Visible Spectrophotometer (UV-VIS) เป็นเครื่องมือที่วัดค่าการดูดกลืนแสงที่อยู่ในช่วงอัลตร้าไวโอเลต และวิสิเบิ้ล ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 190 – 800 นาโนเมตร ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสี การดูดกลืนแสงของสารต่างๆ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสาร จึงสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นเทคนิคที่ให้สภาพไวที่ดี และใช้กันอย่างแพร่หลาย

     ที่มา : http://cste.sut.ac.th/articles/?p=347

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่อง UV-Visible Spectrometer
รุ่น Lambda 650 Perkin Elmer (Click)

 

ที่มา : http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74191APP_LAMBDA650IntegratingSpheres.pdf

 

 

 

      » อัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และแบบฟอร์มขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Click)

         ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์