ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การวิจัยและการเผยแพร่

 

 

องค์ความรู้ด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย

 

      ปัจจุบันวิธีการเผยแพร่งานวิจัยที่นานาชาติยอมรับคือ การเขียนผลงานส่งตีพิมพ์ยังวารสารนานาชาติ ที่มีลักษณะการเขียนเป็นภาษาอังกฤษและวารสารนั้นอยู่ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและยอมรับ ฉะนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้ววารสารอะไรล่ะที่นานาชาติยอมรับ ฐานข้อมูลไหนล่ะที่น่าเชื่อถือ......  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารแบบเปิด (open access journals ซึ่งผู้แต่งจ่ายเงินเพื่อการตีพิมพ์ โดยผู้อ่าน download อ่านฟรี) ได้มีออกมากเยอะแยะมากกว่า ซึ่งหลายวารสารมีข้อกังขาว่าวารสารดังกล่าวเปิดมาเพื่อทำกำไร โดยไม่สนใจในเนื้อหาข้อมูลเหล่านั้น ???

 

      ไม่นานมานี้จึงมีผู้สื่อข่าวประจำวารสาร Science (เป็นหนึ่งในวารสารที่เก่าแก่ มีอิทธิพลกับวงการวิทยาศาสตร์มาก)   John Bohannon ได้ทดลองยื่นเสนอบทความวิจัยปลอม (fake research papers) จำนวน 304 เรื่องไปยังวารสารแบบเปิด (open access journals) โดยเป็นบทความวิจัยที่แต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมา มีข้อบกพร่องมีข้อตำหนิซึ่งควรจะได้รับการปฏิเสธทันที จากบรรณาธิการ และ ผู้ตรวจสอบเนื้อหา แต่ผลการทดสอบพบว่ามีวารสารแบบเปิดจำนวนมากยอมรับให้ตีพิมพ์ได้ Bohannon ได้จัดทำ Interactive Map แสดงข้อมูลประเทศ ของวารสารที่มีการยอมรับให้ตีพิมพ์และปฏิเสธพร้อมด้วยข้อมูลการติดต่อทางอีเมล ข้อมูล IP Adress  และบัญชีธนาคารแสดงที่เว็บไซต์  http://scicomm.scimagdev.org/ ถือว่าเป็นการทดสอบคุณภาพวารสารแบบเปิดทั่วโลกที่น่าสนใจ

 

ดูเพิ่มเติม... (Click)

 

Interactive Map โดย John Bohannon

 

     ที่มา : http://stks.or.th/th/bibliometrics/10-science-and-technology-stories/4446-science-magazine-.html

 

 

 

 

การจดลิขสิทธิ์งานเขียน / งานวิจัย / งานวิชาการ

 

      ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่างๆ ลิขสิทธิ์เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น "ทรัพย์สินทางปัญญา" ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเจ้าของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิ์กันได้ ทั้งทางมรดกหรือโดยวิธีอื่นๆ การโอนลิขสิทธิ์ควรที่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำเป็นสัญญาให้ชัดเจน จะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้

 

ดูเพิ่มเติม... (Click)

 

      ที่มา : http://www.northbkk.ac.th/Dept/ReserchOffice/pdf/l1.pdf

 

 

 

 

ลักษณะงานวิจัย

 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

(Click)

 

 

 

 

ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ภาควิชาฟิสิกส์

 

      ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรในภาควิชาฟิสิกส์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  โดยได้รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้อีก

 

เข้าสู่ฐานข้อมูล (Click)

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          » ปีงบประมาณ 2557 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2556 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2555 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2554 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2553 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2552 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2551 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2550 (Click)

 

          » ปีงบประมาณ 2549 (Click)

 

 

     สามารถดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ได้ที่ : http://rdi.ku.ac.th/index_Manual/index_manualkurdi.html