ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

คลังความรู้

 

     การบริหารและการจัดการ

 

 

การวิเคราะห์งาน/การกำหนดลักษณะงาน/ภาระงาน/
ดัชนีวัดความสำเร็จ ภาควิชาฟิสิกส์

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

       สายวิชาการ

 

          » ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (Click)

 

          » อาจารย์ (Click)

 

          » นักวิจัย (Click)

 

 

       สายสนับสนุนช่วยวิชาการ

 

          » นักวิทยาศาสตร์  (Click)

 

          » ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (Click)

 

          » ช่างไฟฟ้า (Click)

 

 

       สายสนับสนุนช่วยงานธุรการ

 

          » นักวิชาการการเงินและบัญชี (Click)

 

          » เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (Click)

 

          » ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (Click)

 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

          » หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Click)

             ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

 

สรุปจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

          1) อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไปและสังคม

 

          2) อาจารย์พึงสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม

 

          3) อาจารย์พึงปฏิบัติตนและหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

 

          4) อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

          5) อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด

 

          6) อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม

 

          7) อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

          8) อาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          9) อาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ

 

        10) อาจารย์พึงปฏิบัติ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

 

ที่มา : รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2549

 

 

 

          » หนังสือคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย (Click)

             ที่มา : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          » หนังสือคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย (Click)

             ที่มา : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          » หนังสือคู่มือการให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัย (Click)

             ที่มา : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          » จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย (Click)

             ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์