ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

เกี่ยวกับศูนย์จัดการความรู้

 

 

ทีมงาน

 

     คณะกรรมการศูนย์จัดการความรู้ ภาควิชาฟิสิกส์

 

 

 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส๊

ประธานกรรมการ

 

 

 

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัย

กรรมการ

 

 

 

ผศ.ดร.วัชรี รัตนสกุลทอง

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร

กรรมการ

 

 

 

ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

 

 

 

ผศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม

กรรมการ

 

 

 

ดร.มณีเนตร เวชกามา

กรรมการ

 

 

 

ผศ.ดร.วีรพัฒน์ พลอัน

กรรมการ

 

 

 

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข

กรรมการ

 

 

 

ดร.สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ

กรรมการ

 

 

 

นายภัทรพงษ์ นิภากุล

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

นางสาววรางคณา คำสันเทียะ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

     คณะทำงานศูนย์จัดการความรู้ ภาควิชาฟิสิกส์

 

 

 

ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัย

ที่ปรึกษา

 

 

 

ผศ.ดร.วัชรี รัตนสกุลทอง

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษา

 

 

 

ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา

 

 

 

นายภัทรพงษ์ นิภากุล

ประธานคณะทำงาน

 

 

 

นางสาวจาริณี เกียงเอีย

คณะทำงาน

 

 

 

นางสาวจันทรี เขียนวงศ์

คณะทำงาน

 

 

 

นางสาววรางคณา คำสันเทียะ

คณะทำงาน

 

 

 

นางสาวอรพรรณ เหลืองทอง

คณะทำงาน และเลขานุการ