ดูผลการประเมิน <Click>

 

 

 Hit Counter
Hit Counter

 

 

 

เกี่ยวกับศูนย์จัดการความรู้

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

     ศูนย์จัดการความรู้ ภาควิชาฟิสิกส์ เริ่มดำเนินการขึ้นในปีการศึกษา 2552  โดยคณะผู้บริหารภาควิชาได้เห็นว่า การจัดการความรู้ จะมีส่วนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  การวิจัย  และการบริการวิชาการของภาควิชาในอนาคต  รวมถึงจะมีส่วนช่วยในการบริหารงานของภาควิชา และอาจเป็นแหล่งที่มาของรายได้อีกส่วนหนึ่งด้วย   ภาควิชาจึงได้ตั้งคณะทำงานก่อตั้งศูนย์การจัดการความรู้ ภาควิชาฟิสิกส์ขึ้น  โดยมี ผศ.กนกพจน์  อารีกุล (อาจารย์) นายศักดิ์ชัย  ชมโคกกรวด (นักวิทยาศาสตร์)  และนางสาวพินิจ  ศิริพยัคฆ์ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและวางระบบการดำเนินงานที่เหมาะสม  เพื่อก่อตั้งศูนย์จัดการความรู้ของภาควิชา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในปีการศึกษา 2553

 

     ในปีการศึกษา 2553 คณะก่อตั้งศูนย์จัดการความรู้ได้รวบรวมข้อมูลประเด็นความรู้ จัดระบบเก็บข้อมูลและกระบวนการแปลงความรู้ที่เหมาะสม และจัดหาทรัพยากร เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้บันทึกข้อมูล พื้นที่-เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับบุคลากรและนิสิต ที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้การสัมมนา และแลกเปลี่ยนความเห็นทางด้านวิชาการ

 

     ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน  ภาควิชาฟิสิกส์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการความรู้ ภาควิชาฟิสิกส์ขึ้น โดยมีหน้าที่กำหนดแผนดำเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ กำกับดูแลเพื่อให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นพิจารณาประเด็นความรู้ที่สำคัญที่น่าจะใช้เป็นอัตลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชา โดยเฉพาะในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย